KOHT Arkitekter

Gløshaugen og Vestskråningen

Hello — We are KOHT.

An architectural design studio based in Trondheim, Norway.

Gløshaugen og Vestskråningen


Gløshaugen er, grovt sagt, en innadvendt campusstuktur. Campuset er særmerket ved det meget framtredende høydedraget. Mot bysentrum gir hovedbygningen NTNU meget sterk identitet, ikonisk både i og for byen.

Men de øvrige sidene er indifferente til byen. Den sterkt synlige vestfronten er en slags bakside. Vi bryter denne innesluttete orden ved å fremheve tre tverrakser og vende vestbygningene ut mot byen.

 


Gløshaugen fortettes og snur ansiktet mot byen

Sem Sælands vei i sør er en tverrgate. Den styrkes ved at de lavmælte lamellblokkene langs veiens sørside påbygges i gatens lengderetning slik at mellomrommene mellom lamellene blir lukket med en sammenhengende bygning, bare brutt av det viktige gangdraget vest for sentralbyggene. Også den åpne plassen mellom Sem Sælands vei og Alfred Getz’ vei bebygges. Ved platåkanten leder en svevende gangbru til et heistårn og gir universell forbindelse til Hesthagen og Knutepunkt Sør med superbussene-traseen. Kolbjørn Hejes gate bryter gjennom elektrobygget til platåkanten. Glassgården foreslås fjernet, men løsningen skal i alle fall være døgnåpen.

Tverrgaten tangerer sentralbygget. Gode trappeforbindelser sikrer kontakt med Klæbuveien via den nye Døvekirke-plassen.

Øvre allé foran hovedbygningen føres vestover til platåkanten og videre i gangbru til heis til Klæbuveien ved Magnus den Godes gate. Sti i bratthenget gjøres om til trapp for å trygge bevegelse hele året.

Den vestvendte bebyggelsen får nye gjennomganger med dører. Gløshaugen vender ikke lenger ryggen mot byen, den snur ansiktet mot Elgeseter og Byåsen. Det opprettes en gang-promenade langs Vestskråningens øvre del, som gir rom for idrett, rasteplasser og soner skjermet for vind. Promenaden formes som en tydelig kant mot bratthenget, men gir mulighet til å bevege seg fritt i skråningen, på gresset og mellom trærne. Dette rammer inn både bebyggelse og park. Det tilrettelegges trapper, stier, gode oppholdsplasser og utkikkspunkt. 

 

Grøntdraget gjennom Vestskråningen og Høgskoleparken utgjør et rekreativt område av høy kvalitet for nærmiljøet. Vi ønsker derfor i størst mulig grad å friholde grøntdraget, og skape gode uterom ved å dyrke de eksisterende kvalitetene i området.

Adkomst gjennom Vestskråningen forenkles for å gjøre campusområdet mer tilgjengelig for folk til fots. Stiforløpet utvikles, basert på allerede opparbeidede gangstier. Stien er dynamisk, og skaper rom for opphold og aktivitet som er tilgjengelig gjennom hele året. Avrenning av regnvann, samt fast og sklisikkert dekke sørger for at de raske transportaksene ikke blir glatte og sølete, mens sekundærstiene er av mer naturlig art. Hovedstien langsetter skråningen blir et sted å oppholde seg, med nær tilknytning til elementer plassert i terrenget.

Parken skal bli et integreringselement mellom byen og universitetet. Bearbeiding av øvre, midtre og nedre del av Vestskråningen (inkl. heis) medfører en dramatisk senking av dagens barrierevirkning.