KOHT Arkitekter

Knutepunkt Nord

Hello — We are KOHT.

An architectural design studio based in Trondheim, Norway.

Knutepunkt Nord


NTNU er viktig i Trondheim. Byen og menneskene preges av universitetet, og universitetet preges av menneskene og byen. Men forholdet har vært preget av den tilbaketrukne høyheten som Gløshaugen gir institusjonen. Når de ulike delene av NTNU nå samles gir det en enestående anledning til å integrere universitetet bedre i bylivet, til alles fordel. Det åpner også opp for å binde medisinmiljøene, Teknobyen og Gløshaugen sammen.

Området ved Samfundet er et brohode, både bokstavelig som det søndre festet for den store bybroen, og i overført betydning ved Studentersamfundets ikoniske bygning. Ikonet innevarsler starten på et møte mellom byen og studiestedet, der både studenter og byfolk møtes til fest. Dette møtet vil vi gjøre mye mer kontant gjennom å legge viktige deler av vårt program hit, og ved å utforme et kollektivknutepunkt med en helt ny prioritering av aktiv mobilitet: det transformeres fra tung motordominans til åpent passeringsfelt med en tilstøtende park omkranset av aktivitet som henvender seg til hele byens befolkning. 


Parkbygget i inngangen til Klæbuveien.  Vi ser det som nødvendig at en tomt med slik viktighet for en pågående byutvikling, gis et program tilgjengelig for hele byens befolkning. Bibliotek har et slikt samlende program. Anlegget vil i midlertid romme en del sambruksareal tilgjengelig også for universitetet. Store areal, særlig mot hjørnet ved Elgesetergate, kan romme utstillinger og eventuelle konserter holdt av studenter i KAM-bygningen på den nåværende Shell-tomta over gata. Biblioteket vil generere aktivitet over store deler av dagen, året rundt. Bygningen inngår ikke i konkurransens stipulerte arealbehov. Illustration by: Beauty and the Bit.

Parkbygget i inngangen til Klæbuveien.  Vi ser det som nødvendig at en tomt med slik viktighet for en pågående byutvikling, gis et program tilgjengelig for hele byens befolkning. Bibliotek har et slikt samlende program. Anlegget vil i midlertid romme en del sambruksareal tilgjengelig også for universitetet. Store areal, særlig mot hjørnet ved Elgesetergate, kan romme utstillinger og eventuelle konserter holdt av studenter i KAM-bygningen på den nåværende Shell-tomta over gata. Biblioteket vil generere aktivitet over store deler av dagen, året rundt. Bygningen inngår ikke i konkurransens stipulerte arealbehov. Illustration by: Beauty and the Bit.


Parken er i dag nærmest en trafikkøy. Det påvirker bruken, som i lange perioder er laber. Tre tiltak endrer dette: 

1. Bilene fyttes fra Høyskoleveien til Klostergata. Endringen binder bebyggelsen til parken, og utløser nye program på begge sider av veien. Fengselstomten kan ha utescene med enkle garderobeanlegg som også kan betjene skøytebane, skateanlegg, sandvolleyball, skotthyll- og basseturneringer, og parkpublikum til alle årstider. Parksida av Høyskoleveien bør styrkes med innslag av rennende vann, tiltak for aktiv lek, og o entlig kunst. 

2. Elgestergate fra Samfundet til Olav Kyrres gate blir et felt som heves opp fra gatelegemet og innevarsler at prioritet gis fotgjengerne. Superbusser og annen kollektivtrafikk legges mot midten av gata, fotgjengere skal kunne passere mellom parken og vestsida i hele lengden ved grønt lys. Bilene vil merke at hele feltet har en annen betydning enn gateløpet ellers. Barrieren Elgesetergate blir tverrforbindelsen Elgesetergate. Denne løsningen får sin parhest i knutepunkt sør ved Teknobyen. 

3. Langs Snorres gate legges ny byggningsmasse i overgangen mellom gaten og parken. Bygget kan romme hovedsaklig nytt biliotek. Vi ser det som nødvendig at en tomt med slik viktighet for en pågående byutvikling, gis et program tilgjengelig for hele byens befolkning. Anlegget vil i midlertid romme en del sambruksareal tilgjengelig også for universitetet. Store areal, særlig mot hjørnet ved Elgesetergate, kan romme utstillinger og eventuelle konserter holdt av studenter i KAM-bygningen på den nåværende Shell-tomta over gata. Bibliotek vil generere aktivitet over store deler av dagen, året rundt. Bygningen inngår ikke i konkurransens stipulerte arealbehov. 

Knutepunkt for mer enn kollektivtrafikken

Det nåværende byrommet ved starten av Elgesetergate er romlig sterkt fragmentert. I tillegg er det en trafikkmaskin, lite verdig dette betydningsfulle møtet mellom campus og byen, og lite egnet som ”NTNU-portal”. Vis-á- vis Samfundet foreslår vi derfor en enkel, avrundet trekantpaviljong som strammer opp byrommet, og svarer på Samfundets rolle med eksempelvis et studentvelferdsprogram. Bygningen er en illustrasjon og ligger utenfor det romprogrammet vi skal løse. Men vi mener den er vesentlig for både romlig oppstramming og opplevelsen av å ankomme fra Midtbyen (eller forlate Elgeseter), og for knutepunktets rolle som starten på campus. 

Knutepunkt Nord med Elgestereparken og den nye NTNU-bebyggelsen er innrettet mot å bedre vilkårene for aktiv mobilitet radikalt, aktivere knutepunktets omsluttende periferi slik at parken og Elgesetergate blir myldresone hele året, og markere noen av de NTNU-elementene som har sterkest offentlighet. Knutepunkt Nord forbinder Gløshaugen og det medisinske miljøet ved å overkomme det mentale skillet. Derfor er det et knutepunkt for mye mer enn kollektivtrafikken. Knutepunktet er kjernen i en av de to markerte aksene mellom NTNU på høydedraget og NTNU på elvesletta, der denne krysser den sentrale nord-sør-byaksen.