KOHT Arkitekter

Knutepunkt Sør

Hello — We are KOHT.

An architectural design studio based in Trondheim, Norway.

Knutepunkt Sør


Gløshaugveien representerer et bymessig skifte i typologi. Den utgjør et markert skille mellom bebyggelse i landkommunen Strinda og byen Trondheim. Sør for veien er det et betydelig innslag av verneverdig småhusbebyggelse som ventelig vil bli liggende. Bysiden av skillet rommer Knutepunkt Sør. 

Sem Sælands vei på tvers av Gløshaugen forlenges som akse ned skråningen og vil treffe Gløshaugveien ved en betydelig, ny fortetting av universitetsbygg mellom parken og Elgesetergate. Fra før av ligger Handelshøgskolen i Trondheim og Teknobyen studentboliger her, øst for Elgesetergate. Vest for Elgesetergate ligger den såkalte Teknobyen. Ved å samle nye anlegg for NTNU, med Innovasjonssenteret som krumtapp nettopp her, skaper vi et Knutepunkt Sør. 


03 utsnitt_sør.jpg
01 Elgeseter Park mot Klæbuveien.jpg

Teknologi- og universitetstyngdepunktet

Nye holdeplasser for superbussene i Elgesetergate er knuten i knutepunktet. Holdeplassene utformes med samme prinsipp som i Knutepunkt Nord i hele det feltet som ankerer bygningen til Handelshøyskolen. Som i nord har fotgjengerne prioritet. Aksen som dannes av Gløshaugveien og Professor Brochs gate vil være hovedforbindelsen til Teknobyen og Gløshaugen, men også Abels gate og gaten nord for Handelshøgskolen til Hestehagen vil bli brukt som tverrforbindelser. Byveven er finstemt. 

Knutepunktet vil bli et teknologi- og universitetstyngdepunkt som styrker forbindelsen mellom Gløshaugen og Teknobyen vesentlig. Og så den øvrige bebyggelsen rommer i stor utstrekning bedrifter og institusjoner med beslektet profil. Skråningsfoten forbindes med Sem Sælands vei på Gløshaugen via heis og til gangbru. Denne dimensjoneres også for sittegrupper, og gir flott utsikt over en vesentlig opprustet park i skråningen, der nye trapper gir trygge snarveier i tråd med Trondheim kommunes fine snarveistrategi. 

Knutepunkt Sør er tydelig markert gjennom typologiskillet den gamle bygrensa ga. Innovasjonssenteret og gangbrua med heistårnet vil samlet kunne få en arkitektonisk kvalitet med en viss ikonisk kraft, som lander på et samlende sørvendt bytorg. Dermed kan også Knutepunkt Sør framstå med stor styrke og innevarsle den søndre porten til universitetsbyen på Elgeseter og Gløshaugen.

Det er rimelig grunn til å forvente at konsentrasjonen rundt de to knutepunktene får generativ kraft. Det kan føre til at Elgeseter, særlig i gatene mellom de to punktene, trekker ytterligere institusjoner og næring av beslektet karakter. Og med slikt følger vekst i servicenæringene, fra hotell og spiserier til annen pro lert handelsnæring.